Zapytanie ofertowe na koncepcję programowo-przestrzenną budowy terminala intermodalnego CTK w miejscowości Kobylany gm. Terespol

Szanowni Państwo,

Centralny Terminal Kobylany Sp. z o.o. (dalej CTK) dnia 18.10.2022r. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na wykonanie Koncepcji programowo-przestrzennej budowy terminala Intermodalnego CTK w miejscowości Kobylany gm. Terespol

I. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem Koncepcji jest kolejowo-drogowy terminal kontenerowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( warsztat naprawczy, place składowe, drogi, parkingi ). Realizacja zamierzenia ma na celu umożliwienie obsługi transportu intermodalnego w rejonie przeładunkowym Małaszewicze.

Wykonana KONCEPCJA będzie stanowić załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla wyłonienia, w postępowaniu przetargowym, Wykonawcy projektu budowy Terminala Intermodalnego CTK. Dokumenty techniczne i inne informacje istniejącej infrastruktury, dostępne u Zamawiającego, zostaną przekazane Oferentowi podczas wizji lokalnej.

Wykonawca (wybrany Oferent) dostarczy Zamawiającemu rysunki i dokumenty, zawarte w KONCEPCJI, w trzech egzemplarzach papierowych oraz w 1 egz. CD w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna będzie się składała z plików w formatach: rysunki - .dwg, pliki tekstowe - .docx lub .xlsx

II. Dodatkowe informacje

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela Waldemar Wołosiuk, w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00, kontakt tel. kom. 601 897 014, e-mail: waldemar.wolosiuk@ctk-terminal.eu

III. Zawartość oferty

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
1.W ofercie należy określić:
1) Cenę netto za wykonanie KONCEPCJI, w PLN;
2) Termin realizacji KONCEPCJI;
3) Warunki płatności (wymagane min 14 dni od daty otrzymania faktury);

IV. Składanie ofert

Pisemne oferty należy przekazać do Centralny Terminal Kobylany Sp. z o.o. w terminie: do dn.: 2022.10.22 do godziny 14:00, lub przesłać na adres:

Centralny Terminal Kobylany Sp. z o.o.
ul.Łazienna 3C
21-500 Biała Podlaska

Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane Oferentom nieotwarte.

V. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:
- cena za całkowitą wartość zamówienia (ostateczna cena zostanie ustalona w wyniku negocjacji lub aukcji elektronicznej) – waga 80%;
- termin wykonania(ostateczny termin zostanie ustalony w wyniku negocjacji lub aukcji elektronicznej) – waga 20%.

Centralny Terminal Kobylany Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu zlecenia w formie pisemnej. Centralny Terminal Kobylany Sp. z o.o., oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)1, zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

Zamawiający Centralny Terminal Kobylany Sp. z o.o.informuje, iż postępowanie przetargowe na Wykonawcę koncepcji programowo - przestrzennej budowy terminala intermodalnego CTK w miejscowości Kobylany gm. Terespol, zostało rozstrzygnięte.

Nazwa: Biuro Projektowe Arch-Dom Sp. j.
Adres : Plac Szkolny Dwór 28, 21-500 Biała Podlaska
Wynagrodzenie ryczałtowe netto: 38.000 PLN